Share this Job


Already an employee? You must apply through our internal portal: click here

Title:  QFS Specialist MB

Date:  Mar 16, 2023
Location: 

Apatin, RS

Requisition ID: 25929 

Naziv pozicije: Mikrobiološki Specijalista kvaliteta i bezbednosti hrane /Quality & Food Safety MB Specialist

Organizaciona jedinica: Sektor Proizvodne operacije i Logistika/ Supply Chain Department

Unutrašnja organizaciona jedinica: Usaglašenost za QFS i EHS / Compliance

Za svoj rad odgovara: Vođi za kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane/ Quality & Food Safety Lead

 

Opis posla:

 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadataka koji su u nadležnosti mikrobiološke laboratorije u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima.
 • Odgovornost za adekvatno izvršenje svih radnih zadatka u okviru tehnološkog postupka kontrole kvaliteta proizvoda, međuproizvoda i sirovina, pomoćnih materijala, uključujući vodu, CO2, vazduh, lubrikante i ostalog u skladu sa zakonskim propisima i internim standardima, uključujući standarde vezane za mikrobiološke analize i bezbednost hrane.
 • U dogovoru sa Vođom za kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane pruža podršku za standarde kvaliteta i bezbednosti hrane, učestvuje u auditima/revizijama i priprema akcione planove za eliminaciju i otklanjanje nedostataka otkrivenih tokom audita/revizija
 • Odgovornost za uvođenje, praćenje i izvršenje svih metoda i planova uzorkovanja
 • Podrška u implementaciji QFS standarda, učestvovanje u auditima, sprovođenje  internih audita na nivou pivare.
 • Priprema izveštaja u vezi rezultata, dnevno, nedeljno i mesečno (KPI), uključujući monitoring toka radnih aktivnosti od analiza sirovina do gotovog proizvoda.
 • Implementacija, praćenje i priprema izveštaja, evidencija i planova za unapređenje rada Laboratorije za mikrobiologiju uključujući odgovornost za adekvatno izveštavanje o KPI (Mikro indeks, Higijenski indeks, Indeks higijene čišćenja, RING, Žalbe potrošača ili kupaca, Povraćaj bureta ili drugi definisani KPIs na nivou Pivare i kompanije
 • Osigurava primenu odobrenih laboratorijskih merenja i metoda, praćenje kao i uvođenje novih  po nalogu nadređenog, odnosno kompanije.
 • Analiza i izrada interpretacija rezultata analiza sirovina, proizvoda i međuproizvoda, kao i pravovremena komunikacija prema drugim odeljenjima proizvodnje i logistike posebno u slučaju odstupanja od zahtevanih standarda kvaliteta
 • Član degustacionog panela, a prema potrebi ili odluci može biti i vođa degustacionog panela i u skladu sa tim imati odgovornost za pripremu i organizaciju svih tipova dnevnih i vanrednih degustacija proizvoda kao i izvještavanje rezultata istih
 • Održavanje i kalibracija laboratorijskih uređaja u skladu sa internim standardima
 • Odgovornost za održavanje higijene laboratorijske opreme i uređaja
 • Implementacija, praćenje i priprema izveštaja, evidencija i planova po nalogu pretpostavljenog ili relevantnog odeljenja u zahtevanom sadržaju i formi, uključujući RING analize.
 • Član QFS pilar tima na nivou fabrike, sa direktnim odgovornostima u vezi implementacije aktivnosti prema dogovorenom planu.
 • Član HACCP tima na nivou Pivare, prema potrebi ažuriranje HACCP dokumentacije i realizacija HACCP aktivnosti, prema potrebi ili odluci može biti i vođa HACCP tima na nivou Pivare
 • Odgovornost za menadžment (upravljanje) dobavljača, kreiranje izveštaja o defektu u bazi podataka na osnovu inputa iz sektora i sl.
 • Odgovornost za regularna praćenja analiza za bezbednosti hrane (FS analize) i rešavanje neusaglašenosti
 • Poznavanje rada na laboratorijskim uređajima i aparatima, rad i interpretacija dobijenih rezultata.
 • Po potrebi, ispomoć u izvršavanju radnih zadataka koji su u nadležnosti drugih laboratorija u Kontroli Kvaliteta.
 • Odgovornost za uvođenje, praćenje i po potrebi preuzimanje korektivnih mjera za ključne indikatore performansi na nivou Kontrole kvaliteta.
 • Realizacija i praćenje projekata kvaliteta koji su inicirani od strane Grupe /Regije za Kvalitet.
 • Koordinacija aktivnosti Kontrole kvaliteta sa drugim sektorima u Pivari pri realizaciji  projekata
 • Praćenje zaliha potrošnog materijala i hemikalija u mikrobiološkoj laboratoriji.
 • Planiranje nabavki u mikrobiološkoj laboratoriji, poručivanje, kreiranje porudžbenica u SAP-u, komunikacija sa dobavljačima materijala i opreme.
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog u vezi sa funkcionalnim zadacima.

 

Uslovi

Stepen stručne spreme:

 • VII stepen
 • Osnovne akademske studije I stepena

 

Vrsta stručne spreme:

 • VSS – u oblasti tehnoloških nauka, mikrobiologije, proizvodnje piva
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB bodova) u oblasti tehničko-tehnoloških nauka

 

Potrebna znanja:

 • Dobro znanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)

 

Radno iskustvo:  Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

 

Job Posting Grade: 9 

 

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.